Trustee Elections

HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM
NOTICE OF TRUSTEE RUNOFF ELECTION

 

TO ALL THE DULY QUALIFIED, RESIDENT ELECTORS OF THE HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM:

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a runoff election will be held within and throughout the HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM (the “System”) on December 14, 2019 (“Election Day”), in accordance with the Texas Election Code and the Texas Education Code, for the purpose of electing to the Board of Trustees of the System one trustee for each of the positions in geographic districts I and II of the System.

 

Positions in geographic districts I and II are to be filled for a term of office commencing January 1, 2020 and continuing until December 31, 2025.

The candidates for the position in geographic district I are Monica Flores Richart and Dave Wilson.

The candidates for the position in geographic district II are Rhonda Skillern-Jones and Kathy Lynch-Gunter.

On Election Day, the polling locations will be open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m.

 

The Harris County Elections Official, Dr. Diane Trautman, is hereby designated as the Early Voting Clerk for Harris County to perform those functions for the System voters who are qualified under state and federal law in Harris County. Applications for ballots to be voted by mail by Harris County residents should be mailed to the following address and must be received by the Early Voting Clerk by December 3, 2019: Dr. Diane Trautman, Harris County Clerk, Attn: Elections Division, P. O. Box 1148, Houston, Texas 77251-1148.

 

Please confirm polling places with Harris County prior to voting at www.harrisvotes.com or 713-755-6965.

 

HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM
AVISO DE ELECCIÓN DE SÍNDICOS DE DESEMPATE

 

A TODOS LOS VOTANTES DEBIDAMENTE HABILITADOS RESIDENTES DE HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM:

 

SE NOTIFICA POR EL PRESENTE que se celebrará una elección dentro y en todo el HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM (el “Sistema”) el 14 de diciembre de 2019 (el “Día de Elección”), de acuerdo con el Código Electoral de Texas y el Código de Educación de Texas, con el fin de elegir a la Junta de Síndicos del Sistema un síndico por cada una de las posiciones en los distritos geográficos III y VIII del Sistema.

 

Las posiciones correspondientes a los distritos geográficos I y II serán ocupadas por un término en el cargo a partir del 1 de enero de 2020 y continuando hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los candidatos para ocupar la posición correspondiente al distrito geográfico I son Monica Flores Richart y Dave Wilson.

Los candidatos para la posición correspondiente al distrito geográfico II son Rhonda Skillern-Jones y Kathy Lynch-Gunter.

El Día de Elección, los lugares de votación estarán abiertos de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

 

Por la presente se designa a la Funcionaria Electoral del Condado de Harris, Dra. Diane Trautman, como la Oficial de Votación Anticipada para el Condado de Harris para desempeñar esas funciones para los votantes del Sistema habilitados bajo las leyes estatales y federales en el Condado de Harris. Las solicitudes de boletas de votación para votar por correo para los residentes del Condado de Harris deben ser enviadas por correo a la siguiente dirección y deben ser recibidas por la Oficial de Votación Anticipada para el 3 de diciembre de 2019:  Dr. Diane Trautman, Harris County Clerk, Attn: Elections Division, P. O. Box 1148, Houston, Texas 77251-1148.

 

Sírvase confirmar los lugares de votación con el Condado de Harris antes de votar en www.harrisvotes.com o llamando al 713-755-6965.

 

HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM
理事決選通告

 

致HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM全體合資格居民選民:

 

茲定於2019年12月14日(下稱「選舉日」)在HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM(下稱「系統」)內依照Texas州選舉法和Texas州教育法舉行一項決選,藉此為系統理事會選出擔任系統地理區域I和II理事職位之人選(每個地理區域一名理事)。

 

地理區域I和II理事職位之任期為2020年1月1日至2025年12月31日。

地理區域I理事職位之候選人為Monica Flores Richart及Dave Wilson。

地理區域II理事職位之候選人為Rhonda Skillern-Jones及Kathy Lynch-Gunter。

各投票地點將於選舉上午7:00至晚上7:00開放。

 

現任命Harris縣選舉官員Diane Trautman博士擔任Harris縣提前投票專員,為位於Harris縣、根據州法與聯邦法規定享有選舉資格之本系統選民履行相關職責。Harris縣居民若要申請以郵寄方式投出的選票,請將申請郵寄至下列地址,並且必須在2019年12月3日前送達提前投票專員:Dr. Diane Trautman, Harris County Clerk, Attn: Elections Division, P. O. Box 1148, Houston, Texas 77251-1148。

 

請前往www.harrisvotes.com或致電713-755-6965,在投票之前與Harris縣確認投票所。

 

HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM
THÔNG BÁO VỀ CUỘC BẦU CỬ QUYẾT ĐỊNH CHUNG CUỘC

 

GỬI TẤT CẢ CÁC CỬ TRI CƯ DÂN HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỢP THỨC CỦA HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM:

 

THEO ĐÂY XIN THÔNG BÁO một cuộc bầu cử quyết định chung cuộc sẽ được tổ chức trong và trên toàn HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM ("Học Khu") vào ngày 14 tháng Mười hai, 2019, chiếu theo Bộ Luật Bầu Cử Texas và Bộ Luật Giáo Dục Texas, để bầu chọn cho Hội Đồng Quản Trị Học Khu Đại Học Cộng Đồng Houston một ủy viên quản trị cho mỗi vị trí trong các địa hạt I và II của Học Khu.

 

Các vị trí trong các khu vực địa hạt I và II sẽ được bầu chọn người đảm trách nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày 1 tháng Một, 2020, và tiếp tục cho đến ngày 31 tháng Mười hai, 2025.

Các ứng cử viên cho vị trí tại địa hạt I là bà Monica Flores Richart và ông Dave Wilson.

Các ứng cử viên cho vị trí tại địa hạt II là bà Rhonda Skillern-Jones và Kathy Lynch-Gunter.

Vào Ngày Bầu Cử, các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

 

Viên Chức phụ trách Bầu Cử Quận Harris, Tiến Sĩ Diane Trautman, theo đây được bổ nhiệm làm Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm cho Quận Harris để thực hiện các chức năng đó cho các cử tri hội đủ điều kiện của Học Khu ở Quận Harris theo luật tiểu bang và liên bang. Đơn xin lá phiếu cho cư dân Quận Harris bầu bằng thư vui lòng gửi qua thư bưu điện tới địa chỉ sau đây và phải đến tay Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm trễ nhất là ngày 3 tháng Mười hai, 2019: Dr. Diane Trautman, Harris County Clerk, Attn: Elections Division, P. O. Box 1148, Houston, Texas 77251-1148.

 

Vui lòng xác nhận địa điểm phòng phiếu với Quận Harris trước khi bỏ phiếu tại www.harrisvotes.com hoặc 713-755-6965.