Equal Opportunity Statement

Equal Opportunity Statement

Houston Community College is committed to providing an educational climate that is conducive to the personal and professional development of each individual. HCC does not discriminate and prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, gender identity and gender expression, national origin, age, disability, sex, sexual orientation, or Veteran status in employment or the rights, privileges, programs, and activities generally accorded or made available to students at the school, administration of its educational policies, admissions policies, scholarship and loan programs, and athletic and other school administered programs. A lack of English language skills will not be a barrier to admission to and participation in career and technical education programs. To ensure compliance with Title IX and other federal and state civil rights laws, the College District has developed policies and procedures that prohibit discrimination in all of its forms

Houston Community College is committed to cultivating an environment free from inappropriate conduct of a sexual or gender-based nature including sex discrimination, sexual assault, sexual harassment, and sexual violence. Sex discrimination includes all forms of sexual and gender-based misconduct and violates an individual’s fundamental rights and personal dignity.

David Cross, Title IX Coordinator and Director of EEO Compliance, is designated as the Title IX Coordinator and Section 504 Coordinator. All inquiries concerning HCC policies, compliance with applicable laws, statutes, and regulations (such as Title VI, Title IX, and Section 504), and complaints may be directed to:

David Cross, Director EEO/Compliance, Title IX Coordinator
Office of Institutional Equity
3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
713.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu


Declaración de Igualdad de Oportunidades

El Houston Community College está comprometido con brindar un clima educativo favorable para el desarrollo personal y profesional de cada individuo. HCC no discrimina y prohíbe la discriminación en base a raza, color, religión, identidad de género y expresión de género, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, o estado de Veterano en empleo o los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente otorgadas o disponibles a los estudiantes en la escuela, administración o políticas educacionales, políticas de admisión, programas de becas y préstamos, y programas atléticos u otros programas administrados por la escuela.

El Houston Community College está comprometido a cultivar un ambiente libre de conductas inadecuadas de una naturaleza sexual o basada en género, incluyendo discriminación sexual, agresión sexual, acoso sexual y violencia sexual. La discriminación sexual incluye todas las formas de malas conductas sexuales o basadas en género y violaciones a los derechos fundamentales de cada individuo y la dignidad personal.

David Cross, Título IX Coordinador y Director de Cumplimiento EEO (Igualdad de Oportunidades Laborales), está designado como el Título IX Coordinador y Artículo 504 Coordinador. Todas las preguntas acerca de las políticas de HCC, cumplimiento con las leyes, estatutos y normas aplicables (como Título VI, Título IX y Artículo 504) y reclamos deben dirigirse a:

David Cross, Director EEO/Compliance, Title IX Coordinator
Office of Institutional Equity
3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
713.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu


机会均等声明

休斯敦社区大学(Houston Community College,简称HCC)致力于为每一个学生的个人发展和专业成长提供有利的教育环境。HCC不因种族、肤色、宗教、性别认同和性别表达、原国籍、年龄、残障、性别、性取向或退伍军人身份而进行歧视,并且禁止此类歧视,适用范围包括:针对学生或向学生提供的学校就业、权利、特惠、计划和活动,学校的教育政策、招生政策、奖学金和贷款计划、运动性及其他学校计划的管理。英语技能的缺乏不会成为被纳入并参与事业规划计划和技术教育计划的障碍。遵照第九条及其它联邦和州级民权法的规定,学院区(College District)制定了各项政策和措施,禁止一切形式的歧视。

休斯敦社区大学(Houston Community College)致力于营造一个健康的环境,消除一切两性或基于性别的不当行为,包括性别歧视、性侵犯、性骚扰和性暴力,其中性别歧视包括所有两性和基于性别的不当行为,性别歧视对个人的基本权利和人身尊严构成侵犯。

第九条协调员兼EEO合规主管 David Cross专任第九条协调员兼第504节协调员。如有有关HCC政策与适用法律、法规和规章(比如第六条、第九条和第504节)的遵循方面的查询与投诉,请联系:

David Cross, Director EEO/Compliance, Title IX Coordinator
Office of Institutional Equity
3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
713.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu


機會均等聲明

休斯敦社區大學(Houston Community College,簡稱HCC)致力於為每一個學生的個人發展和專業成長提供有利的教育環境。 HCC不因種族、膚色、宗教、性別認同和性別表達、原國籍、年齡、殘障、性別、性取向或退伍軍人身份而進行歧視,並且禁止此類歧視,適用範圍包括:針對學生或向學生提供的學校就業、權利、特惠、計劃和活動,學校的教育政策、招生政策、獎學金和貸款計劃、運動性及其他學校計劃的管理。英語技能的缺乏不會成為被納入並參與事業規劃計劃和技術教育計劃的障礙。遵照第九條及其它聯邦和州級民權法的規定,學院區(College District)制定了各項政策和措施,禁止一切形式的歧視。

休斯敦社區大學(Houston Community College)致力於營造一個健康的環境,消除一切兩性或基於性別的不當行為,包括性別歧視、性侵犯、性騷擾和性暴力,其中性別歧視包括所有兩性和基於性別的不當行為,性別歧視對個人的基本權利和人身尊嚴構成侵犯。

第九條協調員兼EEO合規主管 David Cross專任第九條協調員兼第504節協調員。如有有關HCC政策與適用法律、法規和規章(比如第六條、第九條和第504節)的遵循方面的查詢與投訴,請聯繫:

David Cross, Director EEO/Compliance, Title IX Coordinator
Office of Institutional Equity
3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
713.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu


Tuyên Bố Cơ Hội Bình Đẳng

Houston Community College cam kết cung cấp một môi trường giáo dục lợi ích cho sự phát triển cá nhân và chuyên môn của mỗi người. HCC không phân biệt đối xử và nghiêm cấm tình trạng phân biệt đối xử dựa vào chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính và biểu hiện của giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, phái tính, khuynh hướng tình dục, hoặc tình trạng Cựu Chiến Binh trong công việc làm hoặc trong quyền lợi, các chương trình và hoạt động thường được thống nhất hoặc được thực hiện để cung cấp cho các sinh viên tại trường học, thực thi các chính sách giáo dục của nhà trường, chính sách tuyển dụng sinh viên, chương trình học bổng và cho vay, và các chương trình thể thao và chương trình khác được thực hiện. Sự khiếm khuyết về kỹ năng Anh ngữ sẽ không là một trở ngại cho việc nhập học và việc tham gia vào các chương trình giáo dục về nghề nghiệp và kỹ thuật. Để đảm bảo sự tuân thủ với Tiêu Đề IX và luật pháp liên bang và tiểu bang về quyền dân sự khác, Học Khu Cao Đẳng đã thành lập ra chính sách và thủ tục nhằm nghiêm cấm sự phân biệt đối xử dưới tất cả mọi hình thức.

Houston Community College cam kết sẽ tạo dựng một môi trường không có sự cư xử không thích hợp về tình dục hoặc giới tính kể cả phân biệt giới tính, tấn công tình dục, quấy rối tình dục và bạo lực về tình dục. Kỳ thị giới tính bao gồm tất cả hình thức của những hành vi sai trái về tình dục và giới tính và các vi phạm quyền căn bản của một cá nhân và phẩm giá con người.

David Cross, Điều Phối Viên Tiêu Đề IX và Giám Đốc Tuân Thủ EEO, được chỉ định làm Điều Phối Viên Tiêu Đề IX và Điều Phối Viên Mục 504. Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách HCC, việc tuân thủ với luật pháp, quy chế, quy định có thể được áp dụng (như Tiêu Đề VI, Tiêu Đề IX, và Mục 504), và các khiếu nại có thể gửi đến:

David Cross, Director EEO/Compliance, Title IX Coordinator
Office of Institutional Equity
3100 Main, Suite 702
Houston, Texas 77002
713.718.8271 or institutional.equity@hccs.edu